Informacje o projekcie

Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie
ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno – środowiskowymi

Cel projektu: Lokalny rozwój społeczno-gospodarczy poprzez podniesienie atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszaru przy zbiornikach wodnych w Przylasku Rusieckim.

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTÓW WĘDKARSKICH ZLOKALIZOWANYCH NA ZESPOLE ZBIORNIKÓW WODNYCH W PRZYLASKU RUSIECKIM W KRAKOWIE

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Zarządcą pomostów jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie
 3. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków, e-mail: okreg@pzwkrakow.hub.pl, tel. +48 12 643 16 65
 4. Pomosty są otwarte i ogólnodostępne dla osób wędkujących, za korzystanie z pomostów zarządca nie pobiera opłat.
 5. Zarządca legitymuje się uprawnieniem do zamknięcia lub ograniczenia korzystania z pomostów, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze technicznym lub sanitarnym oraz w przypadku wprowadzenia zakazu lub ograniczenia z korzystania z tego typu obiektów aktem prawnym wydanym przed odpowiedni organ władzy publicznej.
 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z POMOSTU
 7. Użytkownikami pomostu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania. Uznaje się, że osoba, która weszła na pomost zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Pomosty są przeznaczone dla wędkarzy.
 9. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na pomoście wynosi:
 10. na pomoście typu A ( pomosty małe ) w części pływającej – 2,
 11. na pomoście typu B w części pływającej – 10.

W przypadku przekroczenia tej wartości, zabrania się kolejnym osobom wchodzenia na pomost.

 1. W ramach korzystania z pomostów Zarządca zabrania:
 2. wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych;
 3. przebywania na pomostach podczas występowania pogody wietrznej (sztormowej) (wiatr powyżej 5° Beauforta);
 4. wnoszenia, posiadania lub spożywania na terenie pomostu napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub psychotropowych;
 5. wnoszenia przedmiotów i substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników;
 6. wnoszenia i używania substancji brudzących, żrących oraz takich, które mogą trwale zanieczyścić pomost;
 7. biegania, popychania, wpychania do wody, „kołysania” pomostem oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników pomostu;
 8. wjeżdżania na teren pomostu jakimikolwiek pojazdami, w tym rowerami, motorowerami, motocyklami, quadami, hulajnogami oraz jazdy na rolkach i deskorolkach;
 9. wszczynania fałszywych alarmów;
 10. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów;
 11. wprowadzania zwierząt;
 12. używania otwartego ognia na pomoście oraz w jego sąsiedztwie;
 13. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
 14. skakania z pomostu do wody;
 15. zanieczyszczania pomostu, terenu wokół pomostu oraz wody
 16. ingerowania w konstrukcję pomostu;
 17. wchodzenia na pomosty w okresie zimowym kiedy woda jest skuta taflą lodową.
 18. Na terenie pomostu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów.
 19. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z pomostu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 20. Użytkownicy zobowiązani są do:
 21. zachowania ciszy i spokoju,
 22. przestrzegania porządku i czystości,
 23. poszanowania obiektów i urządzeń,
 24. przestrzegania znaków i innych oznaczeń,
 25. kulturalnego zachowania i stosowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
 26. wchodzenia na pomost w odpowiednim obuwiu (obuwie typu sportowego lub z płaską podeszwą).
 27. Użytkownicy o ograniczonej sprawności fizycznej powinni korzystać z pomostu typu B (duży- zbiornik 2 ) ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne spowodowane korzystaniem z pomostów typu A przez te osoby.

 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pomostu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren pomostów.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy pomostów odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 4. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą w pierwszej kolejności rozpatrywane i rozstrzygane polubownie przez Dyrektora Zarządcy. W przypadku, gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe, spory będą rozpatrywane przez odpowiedni organ lub sąd miejscowo właściwy ze względu na położenie pomostów.
 5. Użytkownicy naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą̨ usuwani z pomostu, a sprawy kierowane na drogę̨ postepowania sądowego.
 6. Użytkownicy pomostu winni zgłaszać́ sytuacje niebezpieczne oraz uszkodzenia konstrukcji pomostu pod numerem telefonu 12 643-16-65
 7. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia Użytkowników pomostu właściwymi do dokonywania zgłoszeń́ są̨ właściwe służby pod nr telefonu:

1)112 – telefon alarmowy,

2)997 – Policja,

3)998 – Straż Pożarna,

4)999 – Pogotowie Ratunkowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2020

Wersja audio regulaminu:

 

 

 

 

 

Skip to content